دپارتمان آموزشی LEGO

لگوی آموزشی (Lego Education) فعالیت رسمی خود را از سال 1385 در ایران آغاز کرده است . مرکز لگوی آموزشی شهرستان رشت از سال 94 آغاز به کار نمود و کلاس های لگو را با بهره گیری از طرح درس های استاندارد بین المللی و با هدف پرورش قدرت خلاقیت و حل مسئله برگزار می نماید . دستیابی به قدرت حل مسئله در کلاس لگو ، با توجه به گروه سنی دانش آموزان و در بسترهای متفاوت تحقق می یابد . بنابراین مجموعه لگوی آموزشی خدمات خود را در قالب 3 سطح : پایه ، مقدماتی و پیشرفته ارائه می کند . لازم به ذکر است که طرح درس های لگو در هر یک از سطوح ، ضمن پرورش قدرت حل مسئله ،اهداف مهارتی ، نگرشی و دانشی خاصی را دنبال می نماید .