مجموعه مدارس هوشمند غیردولتی دخترانه بهاردانش


پیش دبستان و دبستان

آدرس:

رشت-گلسار- ابتدای بلوار سمیه

شماره های تماس:

معاونت  :  013-32116773


انفورماتیک: 013-32125415

 

دبیرستان دوره اول

آدرس:

رشت-گلسار- انتهای خیابان 102

شماره های تماس:

معاونت :    32111396-013 ,          013-32118995


 

دبیرستان دوره دوم

آدرس:

رشت-گلسار- خیابان 122 - کوچه میخک

شماره های تماس:

معاونت :    33779390-013