مشاوره و مهارت های زندگی

با دپارتمان مشاوره و مهارت های زندگی ما آشنا شوید

مربی دپارتمان

با مربی دپارتمان مشاوره و مهارت های زندگی ما آشنا شوید

نسیبه عاشوری

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مشاوره

سوابق