دپارتمان مهارت های فکری و ریاضی

با معلم دپارتمان ما آشنا شوید

 

سید سجاد پورمرتضوی

مدرک تحصیلی : دانشجوی سال سوم دکتری PHD  در رشته ریاضی محض شاخه جبر جابجایی.

سوابق