دپارتمان تربیت بدنی

با دپارتمان تربیت بدنی ما آشنا شوید

معلمان دپارتمان

با معلمان تربیت بدنی ما آشنا شوید

فاطمه هنرمند 

مدرک تحصیلی :لیسانس تربیت بدنی علوم ورزشی 

مهارت های تخصصی

سوابق

 

نیوشا بیگدلو 

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد تربیت بدنی

مهارت های تخصصی

سوابق