مشخصات دانش آموز
مشخصات تحصیلی
رشته تحصیلی ويژه مقطع متوسطه دوم است.
نمره درس علوم ويژه مقطع ابتدايی و متوسطه اول است.
مشخصات پدر
مشخصات مادر
* اگر دانش آموز در مسابقات، جشنواره ها، المپیادها موفق به کسب رتبه شده است لطفا در این بخش ذکر نمایید