دپارتمان زبان انگلیسی

با دپارتمان زبان ما آشنا شوید

معلمان دپارتمان

با معلمان زبان ما آشنا شوید

آیدا کوچکی 

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس زبانشناسی گرایش آموزش زبان فارسی

مهارت های تخصصی

سوابق

عادله عباسی 

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد زبان انگلیسی در رشته آموزش زبان انگلیسی

مهارت های تخصصی

سوابق